The Team

Dr. Samuel Shinde

Dr. Shinde

Dentist (H.B.SC., M.SC., D.D.S)

Dr. Patel

Dr. Patel

Dentist

Dr. Bielak

Dr. Bielak

Dentist

Jennifer

JENNIFER

Office Manager

Sarah

SARAH

Dental Hygienist

Tara

TARA

Dental Assistant

Saida

SAIDA